Bussi kasutustingimused

BUSSI KASUTUS TINGIMUSED

Käesolevaid bussi kasutamise tingimusi kehtivad kõigis OÜ T-Team Trans bussides. Tellija on kohustatud tagama, et reisijad ja reisi eest vastutav isik on käesolevate Kasutamise Tingimustega tutvunud ning kohustuvad neid täitma.

I REISIJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

Reisija on kohustatud:


1. järgima bussi käesolevaid Kasutamise Tingimusi
2. alluma bussijuhi ja Vastutava reisija korraldustele
3. arvestama võimalike takistustega Reisijaveo teostamisel ning varuma aega
4. enne sõidu alustamist kinnitama turvavöö, juhul kui bussis on turvavööd
5. andma üle pagasi vedamiseks selliselt, et see ei soodustaks kaotsiminekut ega kahjustumist ning et pagas ei kahjusta bussi hoiuruumahoidmisega pagasiruumis kahju
6. hüvitama tema enda poolt või tema pagasist tulenevalt bussile, teistele reisijatele või kolmandatele isikutele tekitatud kahju
7. oma pagasi sisu tollis korrektselt deklareerima, vormistama muud riigipiiriületuseks vajalikud dokumendid ja läbi viima muud ametlikud toimingud

Reisijal on keelatud:

1. bussis suitsetada sh bussi WC-s
2. bussijuhti sõidu ajal segada
3. sõidu ajal püsti seista või bussis ringi liikuda
4. bussi ja selle sisustuse (sh peakatted) lõhkumine, muul viisil kahjustamine ning kasutamine selleks mitte ettenähtud otstarbeks
5. häirida või ohustada teisi reisijaid
6. häirida muul viisil reisi toimumist või ohutust
7. Reisija peab arvestama asjaoluga, et juhul, kui ta ei jõua bussijuhi poolt teatatud ajaks bussi, on bussijuhil (koos reisi eest vastutava isikuga) õigus otsustada, kas jätkata reisi ja jätta reisija maha või teda oodata. Kui reisija jääb bussist maha, kannab reisija kõik bussist mahajäämisega seotud kahjud ise (nt tagasipöördumiskulud).
8. Reisijal ei ole õigust nõuda täiendavate peatuste tegemist või marsruudi muutmist. Enne Reisijaveo alustamist kokkuleppimata peatusi tehakse ainult reisi eest vastutava isiku ja bussijuhi nõusolekul


II BUSSIJUHI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

Bussijuhil on õigus keelduda sõidu alustamisest või jätkamisest, juhul kui:


1. Reisija ei kinnita turvavööd (eeldusel, et bussis on turvavööd)
2. Reisija segavab bussijuhti sõitmisel
3. Reisija suitsetab bussis
4. Reisija on joobes või kasutab bussis alkoholi
5. Reisija lõhub või kahjustab bussi
6. Reisija ei ole nõus pagasit ohutult paigutama selleks ette nähtud pagasi hoiuruumi
7. Reisija rikub muul moel käesolevaid Kasutamise Tingimusi

Eeltoodud p-des nimetatud juhtudel kannab reisija kõik bussist mahajäämisega seotud kahjud ise (nt tagasipöördumiskulud).

Kui õigeaegne (lepingujärgne) sihtkohta jõudmine on ohustatud, on bussijuhil õigus otsustada kiireima ja lühima marsruudi kasuks ning mitte pidada kinni enne reisijaveo algust kokkulepitud marsruudist.


III REISI EEST VASTUTAVA ISIKU ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

1. Vastutav isik kohustub tagama, et reisijad oleks tellimuses märgitud või bussijuhiga kokku lepitud kohas ja ajal (sh et peatuste tegemisel tuleksid reisijad bussijuhi poolt teatatud ajaks bussi tagasi).
2. Vastutaval isikul on õigus muuta reisi marsruuti arvestades, et tehtavad muudatused võivad põhjustada: kogu kilometraaži pikenemist; ajalise mahu suurenemi; sihtkohta hilinemist; reisijaveo maksumuse suurenemist.
3. Vastutaval isikul on reisijaveo ajal õigus võtta tellija nimel vastu otsuseid, abistada bussijuhti reisijate korrale kutsumises, koostada reisijate rikkumiste kohta dokumente, teha muudatusi ning tõendades seda kirjalikult, mis puudutab reisijaveo mahu muutumist (sh veoaega, sihtpunkti, marsruuti, kilometraaži) ning tellija on kohustatud suurendatud summa tasuma.
4. Reisijaveo käigus vastutava isiku ja bussijuhi poolt reisijatele antavate korralduste vastuolu puhul peab reisija täitma bussijuhi korralduse.

IV BUSSI KASUTAMISE AJALISED PIIRANGUD

1. Reisija(te)l on õigus kasutada bussi ööpäevas 1 juhiga kuni 10h, mis sisaldab sõiduaega kuni 9h. Kahe juhiga on õigus kasutada bussi ööpäevas kuni 20h, mis sisaldab sõiduaega kuni 18h

2. Bussi kasutamisel tuleb juhinduda/arvestada bussijuhile kehtestatud vaheaegadest ning puhkeajast, mis tulenevad Euroopa Liidu direktiivist 561/2006:

5.2.1. Pärast nelja ja poole tunnist sõiduperioodi peab juht tegema vähemalt 45 minutilise katkematu vaheaja, kui ta ei alusta puhkeperioodi. Nimetatud vaheaja asemel võib olla vähemalt 15 minuti pikkune vaheaeg, millele järgneb vähemalt 30 minuti pikkune vaheaeg, mõlemad on sobitatud sõiduaja suhtes nii, et need toimuksid nelja ja poole tunnise sõiduperioodi jooksul

5.2.2. Bussijuhi ööpäevane katkematu puhkeperiood peab olema vähemalt 11 tunnine. Seda regulaarset ööpäevast puhkeperioodi võib aga jaotada ka kahte ossa, kusjuures esimene osa peab hõlmama vähemalt kolmetunnist katkematut ajavahemikku ja teine osa vähemalt üheksatunnist katkematut ajavahemikku

5.3. Sõidu kestvust arvutatakse 0,5 tunnilise täpsusega. Aeg alla 0,5 tunni arvestatakse nagu 0,5 tundi ja üle 0,5 tunni nagu 1 tund


V VASTUTUS

1. Tellija kohustub hüvitama T-Team Trans OÜ-le tekitatud kahju (mh kulud, mis kaasnevad bussi taastamise ja/või koristamisega). Muu hulgas on õigus nõuda kahju hüvitamist, kui buss ei saa reisija tõttu (mh reisija(-te) tõttu on määrdunud või mul viisil kahjustatud buss) alustada õigeaegselt järgmise kliendi tellimuse täitmist.
2. Reisijaveoteenusele kohaldatakse EESTI Vabariigi õigust. Kõik teenuse osutamisega seotud vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus kohtus.


VI TEATED

1. Poolte vahelised teated peavad olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kui teade on saadetud e-posti , loetakse see kättesaaduks saatmisele järgneval tööpäeval.
2. Pool teavitab teist Poolt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis oma kontaktandmete muutumisest vähemalt 5 (viis) kalendripäeva enne vastava muutuse toimumist.

T-TEAM TRANS OÜ-l on õigus etteteatamata muuta Bussi Kasutustingimusi.

Bussi kasutamise tingimused alates 01.01.2019